.

ประชาสัมพันธ์

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

ประกันคุณภาพ

  • ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  • (CHE QA Online)
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • จรรยาบรรณอาจารย์
  • ประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด
.

ศูนย์กลางการเรียนรู้

  • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 
  • ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1
.
  • แบบฟอร์มโครงงานวิศวกรรม
  • ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
  • แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
.